Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

common
7457 4072 500
Reposted fromcontigo contigo viagrovly grovly
common
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagrovly grovly

November 18 2019

common
3264 40c4 500
Reposted fromqb qb viapunisher punisher
common
0088 28fb 500
Reposted frompunisher punisher viahash hash
common
9944 7ccd 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viahash hash
common
9545 04de 500
Reposted fromPoranny Poranny viahash hash
common
8639 032e
Reposted fromloki loki viahash hash
common
8626 a7a3
Reposted fromxawery xawery viahash hash
common
8584 8072 500
Reposted fromxawery xawery viahash hash
common
5818 434d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viahash hash

November 14 2019

common
common
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianiezwykla niezwykla

November 06 2019

common
7447 1ef1 500
Reposted fromzciach zciach
common
od nas zależy, czy życie składa się z narzekań czy z zachwytów.
— xxx
common
1955 8432
Reposted fromzciach zciach

November 04 2019

common
2339 b323 500
Reposted fromcontigo contigo
common
2359 e036 500
Reposted fromcontigo contigo
common
A serwis społecznościowy? Czy nie jest czymś w rodzaju reklamy? Z tym, że jego zawartość tworzą sami użytkownicy. Nowa z technologicznego punktu widzenia piramida, budowana przez niewolników Internetu. Paradoks wolności, polegający na tworzeniu z użytkowników nieświadomych swojej pracy i wartości niewolników.
— M. Mayevsky Animal eFiction
Reposted fromdjLangley djLangley

October 15 2019

common
2543 f57c 500
Reposted fromteijakool teijakool
common
2906 a393
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl