Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

common

January 07 2020

common
Reposted fromtgs tgs

December 30 2019

common
common
7054 813d 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viamarkovitsh markovitsh
common
2536 3973 500
Reposted fromprzeblyski przeblyski viamarkovitsh markovitsh

December 22 2019

common
3845 b01f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz

December 21 2019

common

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill

December 15 2019

common
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
common
common
6433 9dc6
my jive this weekend [plus a smile]
Reposted fromnazarena nazarena viahash hash
common
5358 87ed 500

December 10 2019

common
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna viahash hash
common
7739 45e9 500
Reposted fromrol rol viapiehus piehus

December 04 2019

common
Reposted fromFlau Flau
common
7662 4c3d 500
Reposted frommangoe mangoe viaUncommonSense UncommonSense

December 03 2019

common
I to by było na tyle. Tak z dnia na dzień skończyło się wszystko na czym mi zależało. Serce pękło, dusza rozdarta, umysł w strzępach. Można umierać.
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
common
7514 0a90 500
Reposted fromyikes yikes viafeegloo feegloo
common
7178 ae70 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood
5869 de9f
Reposted fromkniepuder kniepuder viakwasmilosz kwasmilosz
common
2875 4a42 500
Reposted fromlaters laters viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl