Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

common
1245 0528 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash
common
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaDimrost Dimrost
common
common
9375 13d5 500
Reposted frompiehus piehus viamarciix marciix
common
Gute Nacht
common
0394 ce3d 500
Reposted fromrol rol viamathilda mathilda
common
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamalaami malaami

April 05 2018

common
8132 c9f0
Reposted fromexistential existential
common
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viaaurinko aurinko
common
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaurinko aurinko
common
common
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viaaurinko aurinko
common
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaaurinko aurinko
common
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
common
5658 8845 500
Reposted fromkaiee kaiee viabadblood badblood
common
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
common
3419 1430 500
Reposted fromstayclassy stayclassy viabadblood badblood
common
4890 1efb
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajointskurwysyn jointskurwysyn
common
Reposted fromshitty shitty viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl