Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

common
6690 1723 500
Reposted fromsoftboi softboi
common
6709 6ab9 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
common
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes
common
7211 5a88
Reposted fromTamahl Tamahl
common
7213 0bac
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
common
7479 8f34 500
NO FUTURE
Reposted fromlevune levune
common
7565 03f1 500
Reposted from4777727772 4777727772

February 06 2019

common
4732 a9f7 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 05 2019

common
4152 f23f 500
Reposted fromsoftboi softboi
common
The truth has nothing to do with the number of people it convinces.
— Paul Claudel
Reposted frominto-black into-black
common
4292 5831 500
Reposted frominto-black into-black

February 04 2019

common
Nie, to niemożliwe. Jak to niemożliwe? Wszystko jest możliwe, każda jedna rzecz, życie to ogromny wachlarz możliwości o identycznym stopniu prawdopodobieństwa. Trzeba być nastawionym na wszystko, wszystko przewidywać, nie brać nic za pewnik. Nie ufać nikomu i niczemu. Nikomu i niczemu, ty jebany durniu.
— "Ślepnąc od świateł", Jakub Żulczyk
Reposted fromintotheblack intotheblack viabadblood badblood
common
0182 c0b6 500
Reposted fromnutt nutt viabadblood badblood
common
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
common
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku vianamehercarmen namehercarmen
common
Reposted fromtgs tgs
common
Reposted fromtgs tgs
common
1787 0df1 500
Reposted fromzie zie viatfu tfu
common
common
2847 b148 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl